ByLaben

ByLaben i Svelvik

Om ByLaben

ByLaben er en teststasjon for det nye Byhuset og har som visjon å skape en livlig møteplass i sentrum.

En møteplass mellom offentlige tjenester, kulturelle aktiviteter, næringsliv og privatpersoner. 

ByLaben skal være stedet hvor du kan få informasjon, hvor du kan komme med innspill til lokalsamfunnet, hvor samfunnsutviklingen starter, hvor den gode samtalen er, hvor aktivitet skjer, hvor avtaler inngås og samarbeid skapes. 

ByLaben skal være et sted hvor alle skal kunne finne sin plass.

LEIE OG SAMARBEID

Har du eller din arbeidsplass en aktivitet, møtevirksomhet, foredrag, arrangement, tilbud eller produkter som der kunne tenke dere å ha på ByLaben? Ta kontakt med oss!

Det er mulig å leie ByLaben for gjentagende eller engangsaktivitet. Vi hjelper gjerne med å markedsføre og kan i mange tilfeller hjelpe til med salg av produkter.

Følgende aktører har i dag aktiviteter Bylab:

Kulturavdelingen i Svelvik kommune som representeres av:
Biblioteket i Svelvik
Fossekleiva
Frivilligsentralen
Ung fritid
NAV Svelvik
Frisklivssentralen                                                                                                
Forebyggende tjenester i Helse og omsorg
Den Gode Hensigt                                                                                                                         
Vokalis
Svelvikdagene
Svelvikportalen                                                                                                               
Foreningen Norden
Årbok-komiteen

Som teststasjonen for det nye Byhuset har ByLaben mulighet og frie tøyler til å prøve ut forskjellige tiltak og aktiviteter. Vi er opptatt å skape en møteplass for opplevelser, tilbud, arbeid og aktivitet som passer for alle innbyggere i og besøkende til Svelvik.

ByLaben er i JA-modus, og i en situasjon der vi tillater oss selv til å prøve og feile, hvor vi jobber kontinuerlig med å videreutvikle oss selv. Dette betyr at vi er åpne for innspill og inngå samarbeid til hva ByLaben kan tilby.

BAKGRUNN

Fra 2020 blir Svelvik en del av en større kommune bestående av Svelvik, Drammen og Nedre Eiker. I den forbindelsen vedtok kommunestyret i Svelvik å utrede muligheten for å flytte offentlige publikumsrettede tjenester til sentrum, og samlokalisere dette med frivillige/lag og foreninger. Det skal bygges en ny arena, «Byhuset», som skal bidra til:

          et attraktivt og levende sentrum

          god kommunal service, også etter 2020

          bibliotek/ litteraturhus i tråd med den nye Biblioteksloven

          et attraktivt møtested med cafè-mulighet 

          forutsigbarhet for kultur- og foreningsliv

          et sterkt lokaldemokrati

Det nye «Byhuset» skal være en sentral møteplass og fungere som bindeleddet mellom nye Drammen og Svelvik som sted. Det skal bygges og utvikles en helt ny lokaldemokratisk arena der det nye bygget skal stimulere til kreative måter å møtes og samhandle på mellom kommune, innbyggere og næringsliv.

Det ble opprettet et oppgaveutvalg som skulle se på muligheten for hvordan Byhuset skal kunne fungere, et av oppgaveutvalgets forslag var å etablere en teststasjon. En teststasjon hvor man skulle kunne få innspill og erfaring til drift og utvikling av Byhuset. Våren 2018 åpnet Svelvik kommune teststasjonen. Denne teststasjonen fikk navnet ByLaben.

VEIEN VIDERE

Oppgaveutvalget leverte sin levert rapport og en mulighetsstudie til Formannskapet.

(Rapporten ligger tilgjengelig på kommunens hjemmeside). Kommunestyret gikk ikke inn for realisering av forslaget til oppgaveutvalget, men vedtok en rehabilitering av SBV (Svelvik Bys vel/ bygården i sentrum). Våren 2019 samarbeidet Kultur og byutvikling og INP med et arkitektfirma om utvikling av skisseprosjektet for rehabiliteringen. Kulturlivet og medlemmer av oppgaveutvalget var representert i en referansegruppe som kom med innspill for å ivareta funksjonene i et det fremtidige Byhuset. Kommunestyret vedtok 18/6-2019 å rehabilitere SBV med utgangspunkt i skisseprosjektet. Prosjektgjennomføring i henhold til politisk vedtak startes opp i august 2019.  Dersom alt går etter planen, står det rehabiliterte bygget ferdig og klar for bruk høsten 2021.

Besøksadresse:

Storgaten 53

Telefon:

409 17 850

Instagram: