Fiske i Svelvik

Fiske i Svelvikmarka

Marka som begrenses av Drammensfjorden, Sandebukta og Sandedalen, tilhører kommunene Drammen og Holmestrand. Størsteparten av marka ligger i Vestfold fylke, men et lite område i nord strekker seg over fylkesgrensen inn i Viken. Terrenget er kupert og variert, med bratte nord-syd liggende åser, med langstrakte vann i daldragene.

Adkomst til marka
Det er flere skogsbilveier som fører inn i marka, men ikke alle er åpne for allmenn biltrafikk. De veiene som strekker seg lengst inn i marka er Blindevannsveien og Suluvannsveien som begge er åpne for bilkjøring mot betaling av veiavgift. Korteste vei fra Drammen (inn i marka) er via Røysjøveien.

Fiskeforeningene
I området er det to fiskeforeninger. Svelvik Jeger- og Fiskerforening utøver praktisk fiskekultivering i Svelvik etter nærmere avtale med grunneierlaget.
Østre Sande Jeger og Fiskerforening leier fiskerett på Østskogen i Sande. Foreningen arrangerer fiskekonkurranser, driver oppsyn og utøver fiskekultivering.

Det henvises forøvrig til «Turkart over Svelvikmarka, Østskogen og Røysjømarka» utgitt av Berger og Svelvik orienteringslag.

Drikkevann
En rekke vann inngår i drikkevannsforsyningen for de omkringliggende kommuner. Det gjelder i første rekke Røysjø, Langevann, Mellomdammen, Trestikle, Blindevann, Ebbestadvannet og Borgenlangevann.
Alle oppfordres til å vise forsiktighet og ta særlige hensyn ved ferdsel nær de aktuelle vann og i nedbørfeltene for disse.

Fiskebestanden
Ørret finnes så godt som i alle vann. Abbor har også en vid utbredelse. Røya er lokalisert bare i Ebbestadvannet og Blindevann. Den skal visstnok stamme fra et oppdrett på et kloster på Hurum i middelalderen. Sik finnes i Røysjø og Trestikle nord i marka. Gjedde ble ulovlig satt ut i Kudalsdammen på slutten av 1990-tallet. En har forsøkt med utfisking uten å ha lyktes. En viktig målsetting i arbeidet med å forvalte utmarksarealene er å fremme fiskebestandene og bedre fiskemulighetene for allmennheten. For å oppnå dette settes det ut ørretyngel i en rekke vann i området, flere vassdrag kalkes, gytebekker holdes fri for kvist og det er utarbeidet informasjon til allmennheten.

Unngå å spre fiskesykdommer!
Fiskeredskap og utstyr (spesielt håver og støvler/vadere) må være helt tørt før det brukes i annet vassdrag. Sløy ikke fisk i elva/vannet. Det er forbudt å fiske med levende fisk som agn.

Informasjonen her er tatt fra brosjyre utgitt av Sande, Svelvik og Drammen kommuner, i nært samarbeid med Østre Sande -, Svelvik -, og Skoger Grunneierforening, samt Østre Sande Jeger og Fiskerforening og Svelvik Jeger og Fiskerforening.

Fiskekort

I en kasse på Skalland finnes fiskekort. Dette er kort som ikke skal betales på stedet, med som belastes i etterkant på konto.

Over ser dere hvordan dere kan kjøpe fiskekort via SMS. Her ser dere også nye regler og priser. Svelvik Jeger- og Fiskeforening jobber med en dialog angående grensevann, men foreløpig må man fiske fra Svelviks side i grensevann med de nye kortene.

Alle som ønsker å fiske skal ha fiskekort. Barn under 16 år, vil ved å ta kontakt med kortselger få gratis fiskekort. Reglene om gratis fiske gjelder ikke i vassdrag hvor det er laks og sjøørret.

Fiskeregler
– Fiskekort for området gir rett til isfiske og fiske med en stang/ett snøre pr fisker (bruk av garn, oter og bellyboat er forbudt).
– Ørret under 21 cm bør settes forsiktig ut igjen.
– Ørret er fredet i hele oktober i bekk/elv og 100 meter på sidene av os.
Dette er for å verne gytefisken. Ellers er selve vannene åpne for fiske hele året.
NB! Fiskekortet gjelder ikke i bekker/elver med laks og sjøørret

Ferdsel og naturvett

Alle har rett til å ferdes til fots i utmark.
Ferdsel på innmark er ikke tillatt i perioden 30. april – 14. oktober.
Vi er pliktig til å vise hensyn, og du må merke deg:

– Bålbrenning er ikke tillatt i perioden 15. april – 15. september og ellers
når marka er tørr.
– Hunder skal holdes i bånd i perioden 1. april – 20. august.
– Bryting av kvist eller bar, samt felling av trær krever grunneiers tillatelse. – Det er forbudt å bygge og bruke flåter.
– Telt skal plasseres mer enn 150 meter fra bebyggelse og 100 meter fra
drikkevannskilder (unntak for Ebbestadvannet). Telting i mer enn 2 døgn krever
grunneiers tillatelse.
– Kast ikke avfall i naturen.
– Rør ikke tømmerlenser eller damluker.
Motorisert ferdsel i utmark er ikke tillatt uten spesiell tillatelse fra kommunen.

Fiske i Drammensfjorden

Berger – Ytterste og sørligste odden langs Drammensfjorden
Saltvann

Drammensfjorden og Oslofjorden møtes, og Skagerak ligger rett ut. Bunnen er dekket med tang og tare, det kryr med kreps, krabber, reker og andre bunndyr som fisken spiser. Dette er også en plass som silda oppsøker, og det gir en god fôrplass for ørret, sei og makrell.

Her i innløpet til Drammensfjorden går det en grunne flere hundre meter ut i fjorden. Den ligger som et stort trekantet matforråd midt i innløpet. Dybder fra ca. 1 meter til 15 meter. På sørsiden av grunna stuper det ned til ca 350 meters dybde, mens det på nordsiden dtrekker seg til 50-70 meters dyp.

Dette kan du få på kroken: Torsk, sei, makrell, rødspette, kolje, horngjel, hvitting, steinulke, skrubbe, sandflyndre, sild og havnål.


Krok – Drammensfjorden, litt sør for Svelvik
Saltvann

Krok ligger på en odde som stikker ut i fjorden. Her er det virkelig sterk strøm i vannet, og odden lager en rolig bakevje som fisken søker ly for strømmen i. Bunnen er dekket med tang og tare, som kryr med kreps, krabber, reker og andre bunndyr som fisken spiser. Silda som kommer hit frister ørret, sei og makrell. Det er en ganske tett bestand av sjøørret der, fordi det finnes fire ulike bekker i umiddelbar nærhet. Her gyter sjøørreten.

Dette kan du få på kroken: Torsk, sei, makrell, sjøørret, rødspette, kolje, horngjel, hvitting, knurr, rødknurr, skrubbe, lomre, slettvar, sandflyndre og sild.


Batteriøya – Drammensfjorden, midt i Svelvikstrømmen
Saltvann

Batteriøya ligger midt i Norges nest sterkeste tidevannsstrøm. Her finnes en fiskebrygge som vender ut mot skipsleia. Bruk tungt utstyr! Solide stenger er nesten et must.

Bjørn Eriksen skriver: Jeg selv bruker 11 fots stenger med kasteveker på 50 – 70 gr. / 40 – 100 gr. og 60 – 120 gr. Slukene, og søkkene på meitetackelene som jeg bruker i strømmen er på minimum 60 gram. På sørsiden av øya er det en liten strand på 60 – 80 meter. Der pleier jeg å bedrive surf-/beachcasting. Ved dette fisket er du nesten 100 % garantert torsk i vektklassen 1,5 – 6 kilo +. Jeg har sett folk dra opp stor laks på denne plassen.

Dette kan du få på kroken: Torsk, skrubbe, hvitting og sjøørret.


Jordfallsbukta – Fjorden midt mellom Drammen og Svelvik
Brakkvann

Dette er en god plass å bedrive isfiske på. Her er det også en dyp grop i bunnen av fjorden. I denne gropa står det vanligvis det vi kaller bladhvitting, en ekstra stor hvitting i forhold til resten av fjorden. Men for å få denne fisken må du vite hvor du skal fiske. Her er det en enorm tetthet av mort, spesielt i munningen av de to bekkene som renner ut i fjorden her.

Dette kan du få på kroken: Mort, hvitting, torsk, flyndre, abbor, gjedde, ørret, sjøørret og laks.